หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • พิมพ์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การวางแผนกำลังคน
   1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ว 23
   1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง ว19
   1.3 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17
   1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช้วย

2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
   2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว24
   2.2 หนังสือ สพฐ. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 64
   2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
   2.4 หนังสือ สพฐ. เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564
   2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
   2.6 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
   2.7 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวอทยฐานะขอผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
   2.8 ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
   2.9  ว 728 การขอยกเว้นคุณสมบัติ
   2.10  ว 832 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
   2.11 แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
   3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
   3.2 การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

4. การพัฒนาบุคลากร
   4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ว9
   4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10
   4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว.11
   4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ว12
   4.5 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝีกอบรม หรือวิจัย ว2
   4.6 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
   4.7 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง-ผอ.รร
   4.8 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
   4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
   4.10 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต
   4.11 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย
   4.12 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
   4.13 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
   4.14 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
   4.15 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   4.16 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
   4.17 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
   4.18 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
   5.1  ว6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5.4 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   6.1 ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)
   6.2 ว15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.3 ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.4 ว8067 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
   6.5 ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   6.6 ว1696 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค. (2)
   6.7  ว10 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
   6.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
   6.9 ว90 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
   6.10 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา