กิจกรรมปี 2556

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในกิจกรรมมีการบรรยายและชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับโืษขอบุหรี่? วันที่ 5 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
? ? ? ?