ประกาศโรงเรียนสกลสิสุทธิ

มุทิตาจิตผู้อำนวยการฯ

11

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า_สรุปงาน98 ปี

?

?

กิจกรรมปี 2556

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในกิจกรรมมีการบรรยายและชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับโืษขอบุหรี่? วันที่ 5 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
? ? ? ?

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6


กำลังอัปโหลดภาพ......