กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

 

 
การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สืบสานประเพณีลอยกระทง การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

สอบธรรมศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องยาเสพติด

บุหรี่ไฟฟ้า และวินัยจราจร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

ผอ.สพม.สคสส "พบปะเพื่อนครู" 

โครงการมัคคุเทศก์น้อย

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 

 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) SAKOLWISUTH SPORTS DAY

 MERRY CHRISTMAS

& HAPPY NEW YEAR

 CSR ARATUM

 โครงการการยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่ให้การอนุเคราะห์ปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

       

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2566

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 มุทิตาสักการะ พระสมุทรธรรมคณีเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ  ศิลปหัตกรรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ขอขอบตุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้การอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์
 
 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้"คณโฑปริทรรศน์" ครั้งที่ 7  วันมาฆบูชา

 การสอบ National Digital Testing Platfrom

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ของนักเรียนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ปีการศึกษา 2566

 


 

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

 กิจกรรมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอีย

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันสุนทรภู่

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

         
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษา

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ครั้งที่2

"The Best of SESA for Active Learning"

คลิกดูภาพกิจกรรมและรายละเอียด

ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                                  

 

 ตรา/โลโกโรงเรียน