ระชาสัมพันธ์      


     

สมัุครออนไลน์ได้ที่  https://www.schools.run/runing/skolrunnig2

ข้อมูลและรายละเอียดได้ที่   facebook : https://www.facebook.com/SakolwisuthMinihalfMarathon

 

กิจกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
      กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสกลวิสุทธิประจำปีการศึกษา 2563   
       วันที่ 27 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสมุทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
     กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  วันที่ 29 กรกฏาคม 2563  ณ โรงเรียนสกลวิสุทธิ
     กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนสกลวิสุทธิได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น  อันเนื่องมาจากวันดังเกล่าเป็นวันที่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้คำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง  เข้าให้ความรู้และตรวจสุขภาพพื้นฐานให้กับนักเรียนนักเรียนโรงเรีบยนสกลวิสุทธิ
        เนื่องด้วยโรงเรียนสกลวิสุทธิ ได้ร่วมโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อเผ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะกอให้เกิดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และยังให้ความรู้ทางด้านกฏหมายและข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ยานพาหนะ

 กำลังปรับปรุงเนื้อหา


 

 


 


 

 

Additional information