ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา? 2555

?

ชั้น

?ชาย

หญิง

?รวม

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 1

15

8

23

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 2

12

5

17

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 3

10

6

16

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 4

20

8

28

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 5

12

7

19

?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่? 6

9

11

20

?

รวม

78

45

123