?
??
นายวชิระ? อาจเอื้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ
 
                                                      หัวหน้าฝ่ายบริหาร
?

???? นายนิกร ?บุญพา

นางสาวมณีรัตน์ ?สัจจวิโส

?นายนิคม? แท่นทรัพย์

นายกำพล? อิ่มสุทธิ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

                                                                     เลขานุการฝ่ายบริหาร


นายนิกร ?บุญพา

นางสาวมณีรัตน์? สัจจวิโส

 

นางสาวนุชชาต? รุ่งอาภาภรณ์

เลขานุการฝ่ายอำนวยการ เลขานุการฝ่ายวิชาการ เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

?

?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสุที? เทียมสมชาติ ?นางสาวพิชฌาพัทร์  รุ่งอาภาภรณ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ ครู คศ.1
?หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

?

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
                          
 นางสาวมณีรัตร์  สัจจวิโส 
นางสาวศิริภัทร์ นิติกรนุสรณ์
นายคุณากร   สอนถม

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้ช่วย

 

ครูผู้ช่วย

 

?

?กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายนิคม? แท่นทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

?

?กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 

 

                      
นางสาวชมพูนุช  จันทร์เจริญสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

?

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายรัตนภาส? วงษ์ไร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 นายรัตนภาส วงษ์ไร นายนิกร  บุญพา
ครู คศ.1 ครู พิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายกำพล  อิ่มสุทธิ นายนิกร บุญพา
ครูชำนาญการพิเศษ ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางมลิวัลย์  จิตต์ปราณี
นายภราดร  จอมทรักษ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

ครู คศ.1

 

?ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสาหร่าย ปลื้มบำเรอ
นางประนอม? ยันต์นาวา
ครูสอนนาฏศิลป์ ครูสอนคีตศิลป์

 

เจ้าพนักงานธุรการ
?
นางสาวจารุจิต ชมชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ