ผู้บริหาร

 

นางสาวอาภรณ์ ญานวัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ

 

 

                                             หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวชมพูนุช จันทร์เจริญสุข 

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

     นายคุณากร สอนถม

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ      

  นายรัตนภาส  วงษ์ไีร      

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพิชญ์ฌาพัทร์ รุ่งอาภารณ์

หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

 

                                                  เลขานุการฝ่ายบริหาร

 
นางสาวชมพูนุช จันทร์เจริญสุข 

 เลขานุการฝ่ายวิชาการ

   นางสาวชนิสรา ผลาผล

เลขานุการฝ่ายงบประมาณฯ      

 นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ      

เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงธรรม

เลขานุการฝ่ายงานบุคคล

 

 

                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นายคุณากร  สอนถม 

 ครู คศ.1

   นางสาวศิริภัทร นิติกรนุสรณ์

ครู คศ.2

 นางสาวสุทัศสา อึ๊งอาภรณ์    

ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ พงษ์สุวรรณ

ครูอัตราจ้าง

 

             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวชมพูนุช จันทร์เจริญสุข 

  ครู คศ.1

 นางสาวขนิษฐา  เนียมพิบูลย์

ครู คศ.1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิศาชล โชคโภคาทรัพย์กุล

ครูผู้ช่วย

 นางสาวภัทรจิรา คงดุสิต

ครูผู้ช่วย 

นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงธรรม

พนักงานราชการ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชนิสรา ผลาผล

ครู คศ.1

 นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ

ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิชฌาพัทร์  รุ่งอาภาภรณ์ 

ครู คศ.1

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพละศึกษา

นายรัตนภาส  วงษ์ไร

ครู คศ.2

 

กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ

นางสาวภัทรจิรา คงดุสิต

ครูผู้ช่วย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์สุวรรณ

ครูอัตราจ้าง