ประวัติโรงเรียน

1.???????????? ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา????? โรงเรียนสกลวิสุทธิ???????????

ตั้งอยู่เลขที่? 45? หมู่ที่ 2? ตำบลบางกุ้ง? อำเภอบางคนที? จังหวัดสมุทรสงคราม??

รหัสไปรษณีย์? 75120??????? โทรศัพท์????? 034 - 7028292??? โทรสาร? 034 -702830??

e ? mail? Skolwisuth @ gmail.com??? website?????????? http://www.sakolwisuth.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

1.2? เปิดสอนตั้งแต่ระดับ????????? มัธยมศึกษาปีที่ 1??? ถึงระดับ? มัธยมศึกษาปีที่ 6?

1.3? มีเขตพื้นที่บริการ? 43?? หมู่บ้าน? ได้แก่ ตำบลบางกุ้ง, ตำบลโรงหีบ, ตำบลบางยี่รงค์,

????? ตำบลกระดังงา, ตำบลบางสะแก, ตำบลบางคนที

2.???????????? ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1????? ชื่อ ? สกุล ผู้บริหาร? นายวชิระ ?อาจเอื้อม

วุฒิการศึกษาสูงสุด?? - (...)??

?2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)??????? -????????????? คน

2.2????? ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

ที่ตั้ง? เลขที่ 45 หมู่ 2? ตำบลบางกุ้ง? อำเภอบางคนที? จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา??????????????????? นายวชิระ ?อาจเอื้อม

ประวัติโรงเรียน?? ????? โรงเรียนสกลวิสุทธิเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา?? สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา? สมุทรสงคราม?? สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ???24 ?พฤศจิกายน 2458???? เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนตัวอย่างประจำอำเภอ? บางคนที? วัดกลางเหนือ?? โดยท่านพระครูสกลวิสุทธิเป็นผู้สร้าง? และมีนายเจิม? จันทนะโสต เป็นครูใหญ่??????? เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียม ถึงชั้นประถมปีที่ 3

..2470????????????? ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

..2478????????????? สร้างอาคารเรียนตามแบบโรงเรียนประจำอำเภอ แบบ ค. 2 ชั้น?? ชื่อว่า อาคาร

สกลวิสุทธิ

..2480????????????? กระทรวงศึกษาธิการให้นามโรงเรียนว่า?? โรงเรียนประจำอำเภอบางคนที

?สกลวิสุทธิ? และอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ? 3

..2489??????? สร้างอาคารตามแบบ ป. 3? ของกระทรวงศึกษาธิการ

..2490??????? ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนได้ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6? เฉพาะนักเรียนชาย

..2498??????? ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนแบบสหศึกษาได้ทุกชั้นเรียน

..2500??????? สร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น แบบ ป. 3 พิเศษ ให้ชื่อว่า? อาคารสมุทรสุธี

..2504????????????? เปลี่ยนแปลงอาคารทางด้านตะวันออกที่เป็นชั้นเดียวให้เป็น 2 ชั้น?? เพื่อให้เหมือนกันทั้ง 3 หลัง และให้ชื่อว่า? อาคารศักดิ์ ? สุพจน์

..2505??????? ยุบชั้นมัธยมปีที่ 1 เปลี่ยนเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ? 3

..2507??????? ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน

..2513??????? ได้รับงบประมาณสร้างอาคารคหกรรม

..2514??????? ได้รับเงินบริจาคสร้างสนามบาสเกตบอล

..2515??????? ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม

..2521??????? ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

..2524??????? ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค ให้ชื่อว่า? อาคารสมุทรกวี

..2526??????? ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

..2529??????? เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนบางคนที ?สกลวิสุทธิ? เป็น โรงเรียนสกลวิสุทธิ

..2535???????? ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ?สาขาพณิชยกรรม

..2547???????? ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน

พ.ศ. 2549????? ไม่รับนักเรียนชั้น ปวช.1

เนื้อที่โรงเรียน?????????????? 14 ไร่3 งาน 80 ตารางวา

เครื่องหมายโรงเรียน?? คนโทมีรัศมีอยู่ด้านบน

อักษรย่อ????????????????????????? ...

สีประจำโรงเรียน????????? ? น้ำเงิน ? แดง

พุทธปรัชญา?????????????????? ธมฺมกาโม ภวํงโหติ (ผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญ)

จำนวนบุคลากร???????????? ครู 12 คน? ลูกจ้างประจำ 2 คน

?

โทรศัพท์???????????????????????? 034 -702829

โทรสาร?????????? ??????????????? 034 -702830