ผู้บริหาร

นายวชิระ  อาจเอื้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ์

 

 

 

นายกำพล  อิ่มสุทธิ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ์