กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี 2542  
    2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 2545
    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ปี 2553
    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ปี 2562
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
    3.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
    3.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
    4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
    4.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    7.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
8.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
9. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
   10.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
   10.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
   10.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   12.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
   12.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
13. พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
14. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
      17.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      17.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
      17.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
      17.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
     18.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
     18.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563